Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CELLANTENNA SP. Z O.O.

 

STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

• Sklep internetowy, działający pod adresem www.cellantenna.pl, prowadzony przez CellAntenna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 90, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278328, NIP: 521-34-33-642, REGON: 140794218 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, w szczególności z branży telekomunikacja za pośrednictwem sieci Internet

• Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym CellAntenna.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

• Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego CellAntenna.pl towarów jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich (zł).

• Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu CellAntenna.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

• Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

• Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego CellAntenna.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

• Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego CellAntenna.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

• Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego CellAntenna.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

• W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych powyższymi formami sprzedaży.

 

TRANSAKCJA

• Zamówienia w sklepie internetowym CellAntenna.pl można dokonywać:
a) poprzez strony internetowe sklepu CellAntenna.pl – wypełniając formularz na stronach sklepu,
b) telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 42 672 4019 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).

• Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

• Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

• Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Zwrotów CellAntenna.pl, ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź, może to także zrobić drogą mailową na adres zwroty@cellantenna.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza na stronie https://cellantenna.pl/formularz-zwrotu (rodzaj reklamacji: „Zwrot w 10 dni”). Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury zakupu lub oryginał paragonu oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, CellAntenna.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru CellAntenna Sp. z o.o. zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

• W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

PŁATNOŚĆ

• W sklepie CellAntenna.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy CellAntenna.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;
b) Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 4 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;
c) Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie CellAntenna.pl, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru;
d) Płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości 2% wartości całego zamówienia.

 

• Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24).

• Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 3 zł kosztów manipulacyjnych, a w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 do ceny końcowej doliczane jest 2% kosztów manipulacyjnych.

 

DOSTAWA

• Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

• Czas wysyłki towarów zostaje określony na 48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego CellAntenna.pl. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godziny następujących po sobie dni roboczych.

• Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

• W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

• Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie CellAntenna Sp. z o.o., po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

• Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

• Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie CellAntenna.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.

• Koszt dostawy towaru przez kuriera może być uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

• W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

GWARANCJA I SERWIS

• Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym CellAntenna.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

• Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

• Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
a) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz
reklamacyjny dostępny na stronie https://cellantenna.pl/formularz-zwrotu/.

Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji klient otrzyma numer RMA, który należy umieścić na opakowaniu zawierającym odsyłany do reklamacji produkt. Produkt należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi komponentami.

• Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt CellAntenna Sp. z o.o. za pośrednictwem firmy kurierskiej. CellAntenna Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

• Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

• Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

• CellAntenna Sp. z o.o. odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

• Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu CellAntenna Sp. z o.o. jest Kierownik ds. Reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego CellAntenna.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

• Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego CellAntenna.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres CellAntenna Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 90, 90-012 Łódź, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

• Złożenie zamówienia w sklepie internetowym CellAntenna.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę CellAntenna Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1121,777 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

• CellAntenna Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez CellAntenna Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

• Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

• Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym CellAntenna.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

• Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego CellAntenna.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

• Niniejszy Regulamin jest dostępny wersji do pobrania PDF

oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki CellAntenna Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Kilińskiego 90.

• CellAntenna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez CellAntenna Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.cellantenna.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

• Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 06.26.2013 r.

 

Privacy Preference Center